สถานที่ตั้ง : อาคารศรีไผท ชั้น 1 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โทรศัพท์ 044-518402 ต่อ 105

ทุกวันในเวลาราชการ