ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์ และคณะอนุกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์

เวลา 09.30 – 12.00 น.

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์