ขอเชิญร่วมบันทึกข้อมูลสมาชิก

ร่วมบันทึกข้อมูลสมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์

TO BE NUMBER ONE สุรินทร์

โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เป็นองค์ประธานโครงการ

ดำเนินงานโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทูลกระหม่อมหญิงฯ เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 18.30 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเปิดป้ายศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ นับเป็นเกียรติอย่างหาที่สุดมิได้แก่ชาว TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานรับเสด็จ ฯลฯ

 –>ทรงพระเสล็นเดอร์<–

ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

องค์ความรู้และนวัตกรรม

องค์ความรู้และนวัตกร...

ขอเขิญร่วมเพิ่มข้อมูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE สุรินทร์

ขอเชิญร่วมลงข้อมูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์

“สร้างเยาวชน คนดี ศรีสุรินทร์  เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด”

เมืองสุรินทร์ ถิ่นสร้างสรรค์
คุ้มครองป้องกันพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนให้เก่งดี
มีสุข สร้างนวัตกรรมเชิงรุก
สู่ความเป็นเลิศจังหวัดสุรินทร์

เด็กและเยาวชน เป็นคนดี เก่ง สุข ห่างไกลยาเสพติด

1.สร้างกระแสทีเอื้อต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
3.สร้างและพัฒนาเครือข่าย

1.รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม
2.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
3.พัฒนาเครือข่ายในการป้องกันปัญหายาเสพติด
4.เสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนพิชิตภัยสุขภาพ
5.การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
6.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง

TO BE NUMBER ONE
เป็นวาระสำคัญของจังหวัด

เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ
ผู้ใหญ่หนุน ชุมชนมีส่วนร่วม
TO BE NUMBER ONE LEADER

3 ยุทธศาสตร์ รวม 84 โครงการ
งบ 17,736,260 บาท

ข่าวสารล่าสุด TO BE NUMBER ONE สุรินทร์