044-518402 ต่อ 105 tobe.surin.files2020@gmail.com

ขอเชิญร่วมบันทึกข้อมูลสมาชิก

ร่วมบันทึกข้อมูลสมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์

TO BE NUMBER ONE สุรินทร์

โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เป็นองค์ประธานโครงการ

ดำเนินงานโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทูลกระหม่อมหญิงฯ เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 18.30 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเปิดป้ายศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ นับเป็นเกียรติอย่างหาที่สุดมิได้แก่ชาว TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานรับเสด็จ ฯลฯ

 –>ทรงพระเสล็นเดอร์<–

ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอเขิญร่วมเพิ่มข้อมูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE สุรินทร์

ขอเชิญร่วมลงข้อมูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์

“สร้างเยาวชน คนดี ศรีสุรินทร์  เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด”

เมืองสุรินทร์ ถิ่นสร้างสรรค์
คุ้มครองป้องกันพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนให้เก่งดี
มีสุข สร้างนวัตกรรมเชิงรุก
สู่ความเป็นเลิศจังหวัดสุรินทร์

เด็กและเยาวชน เป็นคนดี เก่ง สุข ห่างไกลยาเสพติด

1.สร้างกระแสทีเอื้อต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
3.สร้างและพัฒนาเครือข่าย

1.รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม
2.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
3.พัฒนาเครือข่ายในการป้องกันปัญหายาเสพติด
4.เสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนพิชิตภัยสุขภาพ
5.การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
6.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง

TO BE NUMBER ONE
เป็นวาระสำคัญของจังหวัด

เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ
ผู้ใหญ่หนุน ชุมชนมีส่วนร่วม
TO BE NUMBER ONE LEADER

3 ยุทธศาสตร์ รวม 84 โครงการ
งบ 17,736,260 บาท

ข่าวสารล่าสุด TO BE NUMBER ONE สุรินทร์