ขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัย(Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 18-10-2564 95 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง,สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)ขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัย(Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในหนังสือแนบท้ายนี้