ขอเชิญอบรมประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขครั้งที่ 16 และเอกสารเผยแพร่วิจัย Policy Brief

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 18-10-2564 71 ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.hitap.net/181196                                     download สื่อสุขภาพ(Policy Brief) ที่ http://www.hitap.net/resources/downloads