สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาติดตั้งระบบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 05-10-2564 197

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาติดตั้งระบบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง