ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสุขภาวะ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 29-09-2564 138 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง,สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่ง ด้วย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและบุคลากรสาธารณสุขด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสุขภาวะ ตาม Link และโปรดส่งกลับที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564