ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน "วารสารสาธารณสุขแพร่เพื่อการพัฒนา"

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 28-09-2564 179 ดาวน์โหลดเอกสาร

สามารถส่งบทความได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  อีเมลล์ hrphrae.ejournal.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป