สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ใช้ห้องประชุมสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 26-09-2564 121

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ใช้ห้องประชุมสำนักงาน  จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง