สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อวัสดุชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) กรณีฉุกเฉินเชิงป้องกันยับยั้ง เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0405.2/ว.115

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 26-09-2564 263 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อวัสดุชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) กรณีฉุกเฉินเชิงป้องกันยับยั้ง เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0405.2/ว.115