แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2564ฯ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 23-09-2564 373 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทและผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

        ด้วย สป.แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนรัฐบาลปีงบ 65 และให้ส่วนราชการส่งเอกสารการสมัครของผู้สนใจและผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ ภายใน 31 พค.65 ในการนี้ สป.แจ้งเนื่องจากเนื้อความในประกาศมีความคลาดเคลื่อนกับกรอบระยะเวลาการดำเนินการที่ก.พ.กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้