ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือบทความทางวิชาการด้านแรงงานเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ(NLRC)

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 21-09-2564 162 ดาวน์โหลดเอกสาร

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน     โทรศัพท์   0 2232 1419