การจัดประชุมเรื่อง "Imaging of pulmonary embolism;technique,protocols,and DRL establishment"

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 15-09-2564 177 ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดการประชุมเรื่อง "Imaging of pulmonary embolism;technique,protocols,and DRL establishment" ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564  ในรูปแบบออนไลน์ถ้ายทอดสดจากห้องประชุมย่อย สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ชั้น 10 ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช