เชิญเสนอชื่อแพทย์รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นฯ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 15-09-2564 196 ดาวน์โหลดเอกสาร

 ด้วย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชปฏิบัติครอบครัวเชิญเสนอชื่อแพทย์รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2564