วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุขฯ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 14-09-2564 176 ดาวน์โหลดเอกสาร

วพบ.เชียงใหม่ มอบวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้