ขอเชิญส่งบทความเพื่่อตีพิมพ์เผยแพร่

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 06-09-2564 245

ด้วยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้จัดทำวาสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งผู้สนใจ ทั้งนี้ผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารด้งกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ckphosp.go.th