สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อวัสดุชุดตรวจ Antigen Test Kit ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ๑๗ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 01-09-2564 224

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อวัสดุชุดตรวจ Antigen Test Kit ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ๑๗ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง