สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อวัสดุชุด PPE ป้องกันสารเคมี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 รพ ในจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 01-09-2564 149

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อวัสดุชุด PPE จำนวน 1,300 ชุด  ป้องกันสารเคมี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 รพ  ในจังหวัดสุรินทร์