สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้สารผ่านกระบอกฉีดยา (Syringe Driver) 4 เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-07-2564 180

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้สารผ่านกระบอกฉีดยา (Syringe Driver) 4 เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง