สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาจ้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 03-05-2564 337 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาจ้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง