ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย DATA CENTER สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 23-04-2564 498

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย DATA CENTER สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสารที่แนบมานี้

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe2wBwDFeZRWb.../viewform