สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่อง Syringe Driver โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 02-04-2564 247

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่อง Syringe Driver โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง