สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 01-04-2564 261

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง