สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑฺ์การแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 16-03-2564 273 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑฺ์การแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)