ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ในวารสาร

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 07-01-2564 461

รพ.มหาราชนครสรีธรรมราช  ขอเชิญส่งบทความวืชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ใน"มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร" โดยเปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  โดยส่งบทความวิชาการ ไปที่  NSTMJ@hotmil.com สามารถดาวโหลดเอกสารต่างๆ ไ้ืด้ที่ http://www.mecnst.com/NSTMJ/index.php.