สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง..ตำบลหนองแวง..อ.ศรีณรงค์..จำนวน.1.รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 24-12-2563 318 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง..ตำบลหนองแวง..อ.ศรีณรงค์..จำนวน.1.รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)