ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง "การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด"

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 03-12-2563 234 ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขทีสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ  เรื่อง " การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด" ระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2564  ณ.ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์   คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้