ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 26-11-2563 585

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานบริหารการวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข(สบวส.) สำนักวิชาการสาธารณสุข จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายใต้สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สนใจ ยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาตร์  วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ NRIS (http://www.nris.in.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธีนวาคม 2563