ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ ที่จะใช้ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 10-11-2563 786 ดาวน์โหลดเอกสาร