สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 27-10-2563 206 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม     ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)