สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง...ตำบลดอนแรด..อ.รัตนบุรี...จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 31-08-2563 331 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง...ตำบลดอนแรด..อ.รัตนบุรี...จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง