สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสว่าง.. ..อ.รัตนบุรี...จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 31-08-2563 337 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสว่าง.. ..อ.รัตนบุรี...จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง