สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวบาน.. ..อ.รัตนบุรี....จำนวน.1.แห่ง....... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 28-08-2563 321 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวบาน..   ..อ.รัตนบุรี....จำนวน.1.แห่ง....... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง