สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.ศรีณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 07-08-2563 341

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.ศรีณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง