สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 05-08-2563 233

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง