สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุถัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 05-08-2563 232

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุถัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง