สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จอทัชสกรีน จำนวน 14 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 05-08-2563 333

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จอทัชสกรีน จำนวน 14 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง