สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ 14 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 05-08-2563 356

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ 14 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง