สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างจ้างงานซ่อมแซม.หลังคา,ฝ้าเพดาน,รั้วรอบอาคาร..รพ.สต..2.แห่ง..ในอำเภอศีขรภูมิ .....จำนวน.3.รายการ...... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-07-2563 179

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จ้างจ้างงานซ่อมแซม.หลังคา,ฝ้าเพดาน,รั้วรอบอาคาร..รพ.สต..2.แห่ง..ในอำเภอศีขรภูมิ .....จำนวน.3.รายการ...... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง