สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย สำหรับ รพ.สต.ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-07-2563 288

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย สำหรับ รพ.สต.ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง