สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารทำการ....รพ.สต.หนองระฆัง.. ตำบลหนองระฆัง..อำเภอสนม...จำนวน.1.แห่ง....... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 10-07-2563 352 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารทำการ....รพ.สต.หนองระฆัง..    ตำบลหนองระฆัง..อำเภอสนม...จำนวน.1.แห่ง....... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง