สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารทำการ....รพ.สต.หนองแวง..ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์. จำนวน.1.รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 10-07-2563 411 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารทำการ....รพ.สต.หนองแวง..ตำบลหนองแวง  อำเภอศรีณรงค์.   จำนวน.1.รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง