สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 11-06-2563 420

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง