สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง รพ.ชุมพลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 25-05-2563 241

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง  รพ.ชุมพลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง