ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 28-04-2563 377 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรียน ผู้อำนวยการ รพศ./รพท./รพช./สสอ.ทุกแห่ง

        สสจ.สุรินทร์ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานระบบประชุมทางไกล (วิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ : VDO Conference) ภายในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้)