เผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ๑,๓๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีณรงค์ ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 16-04-2563 397 ดาวน์โหลดเอกสาร