โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ๓๗ ระบบ

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-04-2563 475 ดาวน์โหลดเอกสาร