ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 08-04-2563 562 ดาวน์โหลดเอกสาร

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง มาตรา 66 วรรคหนึ่ง บัญญติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุน และมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ซึ่งประกาศเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง          ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

                   เพื่อให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งข้างต้น จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้