สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา รพ.สต.ในจังหวัดสุรินทร์ 40 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 16-03-2563 247

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา รพ.สต.ในจังหวัดสุรินทร์ 40 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)