หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับ ชำนาญการ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 16-03-2563 762 ดาวน์โหลดเอกสาร